رمضان مبارک باد

درخواست حذف این مطلب


مضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید / که سراپای پر از عطر و صفا کرد م رازها در رمضان است، خدا می داند / برتر از فهم و گمان است، خدا می داند موسم بندگی چشم و زبان و گوش است / نه همین صوم دهان است خدا می داند بار عام و، همه مهمان خداوند کریم / ماه جان است، خدا می داند